V I T A J T E NA STRÁNKACH                            MŠ ŠALGOTARJÁNSKA     A OZ MAJÁČIK PRI MŠ

CHARAKTERISTIKA MŠ

Materská škola je šesťtriedna, umiestnená vo vhodnom prostredí, v tichej sídliskovej zástavbe časti Fončorda – Banská Bystrica. Okolitý terén je zatrávnený a doplnený o zeleň, ktorá skvalitňuje ovzdušie a tvorí prirodzenú bariéru od vzdialenejšej cestnej komunikácie. Rozsiahly areál školskej záhrady umožňuje množstvo pohybových aktivít, účelové využívanie asfaltových chodníkov na doplnenie teoretickej časti o praktickú výučbu dopravnej výchovy. Zahŕňa trávnaté plochy, päť pieskovísk, dopravné ihrisko, asfaltové kryté i nekryté terasy, preliezačky, hojdačky, šmýkačky a zatienené plochy. Pozemok je oplotený. Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Budova je dvojpodlažná, pavilónového charakteru s tromi vchodmi. Disponuje vlastnou telocvičňou, zdravotno-relaxačnou miestnosťou s infrasaunou a učebňou na teoretickú výučbu dopravnej výchovy. Na každom poschodí sa nachádzajú tri tiedy, ktoré slúžia ako herňa, jedáleň i spálňa. Pri každej triede je šatňa pre deti, WC s umyvárňou, kuchynka pre výdaj stravy a účelové priestory pre personál.

PREVÁDZKA MŠ

Prevádzka MŠ Šalgotarjánska -  v pracovné dni   od 6 30 do 16 45 hod.

V čase od 6 30 do 7 15 hod. sa deti schádzajú v triede Medvedík.

Prevádzka ďalších piatich tried je od 7 15 hod. do 16 00 hod.

V čase od 16 00 do 16 45 hod. si môže zákonný zástupca prebrať dieťa z jednej z dvoch tried, v ktorej sa schádzajú deti.

ZAMESTNANCI MŠ

Prevádzku školy zabezpečuje 12 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 4 nepedagogickí zamestnanci.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Prevádzku ŠJ zabezpečuje 5 zamestnancov.